Disclaimer

Uitgever

De apps en websites zijn een uitgave van EG Retail (Netherlands) BV (verder “EG”). Alle rechten voorbehouden.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze app en website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of van toepassing is op de omstandigheden van een bepaald geval. EG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan door opzet of grove schuld) op deze app en website.

Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze app en website zijn uw eigen verantwoordelijkheid. EG wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die direct, indirect, speciaal, als gevolg van of anderszins en van welke aard dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze app en website of de daarin opgenomen informatie. Onze Customer Service bespreekt graag met u de implicaties van elke vraag. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid.

Auteursrecht op deze app en website

Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud en de te downloaden gegevens van deze app en website berust bij EG of aan haar gelieerde ondernemingen. EG behoudt zich alle rechten voor.  Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van het auteursrecht. Tijdens het raadplegen van deze app en website mag u kopieën van deze app en website maken in het kader van het normale gebruik van de app en website en mag u afdrukken maken voor persoonlijk gebruik van de gehele of een deel van deze app en website, voor privédoeleinden en binnen redelijke grenzen. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u deze app en website niet insluiten noch een link maken naar een andere dan de startpagina, middels deeplinken, hyperlinken dan wel op een andere wijze openbaar maken.

Eigendom van handelsmerken

Texaco Stars is een programma van EG. EG heeft de licentierechten op het gebruik van de merken Texaco en Texaco Stars.

Gebruik van hyperlinks

Wijzelf, noch de aan ons gelieerde ondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van app en websites die door derden worden geëxploiteerd, met inbegrip van alle app en websites via welke u toegang hebt verkregen tot onze app en website of zou hebben gekregen via onze app en website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke app en websites of links van derden. Wanneer wij een hyperlink verstrekken naar de app en website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze app en website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot de informatie op onze app en website. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat EG of een aan haar gelieerde onderneming de app en website heeft geanalyseerd of deze app en website of de inhoud goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de app en website van een derde leiden die strijdige meningen met die op onze app en website bevat.

Toepasselijk recht

Het gebruik van deze app en website en de gegevens die ermee zijn gedownload, worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze app en website, is de rechtbank te Breda bevoegd.

Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan, voor zover toegestaan​ door de wet.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze Customer Service. De gegevens hiervan zijn te vinden op onze App en website.
De gegevens van EG, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn:

EG Retail (Netherlands) BV
Bagven Park 5,  4838 EH Breda
Postbus 9531, 4801 LM Breda
KvK 24031986